Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Η έναρξη της ΠΠ 2014-2020 είχε αναμφισβήτητα μια βασική πρόκληση: την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων δουλέψαμε συστηματικά αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο τρόπο τα χρηματοδοτικά μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας και ειδικότερα αυτά της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

Η έναρξη της ΠΠ 2021-2027 καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και συνέπειες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Τα θεμέλια του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια είναι ισχυρά. Ήδη, τη τρέχουσα περίοδο (2014-20) πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την Περιφέρεια σε παραγωγικό, τεχνολογικό, ψηφιακό, πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και τη γνώση που αποκτήσαμε διαχρονικά από τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων, αξιολογώντας τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που υλοποιήσαμε και παρακολουθώντας τις μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, διαμορφώνουμε το αναπτυξιακό σχέδιο των επόμενων χρόνων, το οποίο διαβουλευόμαστε με τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες.

Η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με μια διαφορετική πραγματικότητα και ανέδειξε αναπτυξιακές προτεραιότητες που πρέπει να ενδυναμωθούν περαιτέρω όπως: η άμεση αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η δημιουργία ενός καλύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν για μια ακόμη φορά, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος με μεγιστοποίηση των ωφελειών της κυκλικής οικονομίας, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και δομών για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, καθώς και η υγειονομική θωράκιση των πολιτών μας.

Για το λόγο αυτό θα ενθαρρύνουμε κάθε παραγωγική ευκαιρία που σέβεται το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Κρήτης, κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ξεκινάει ειδικά από τους νέους, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια δημιουργίας απασχόλησης και θα συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Με στόχο την  αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027 διαβουλευόμενοι με τους πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Κρήτης. Ο διάλογος που επιδιώκουμε και στον οποίο σας καλούμε να συμμετέχετε,  σέβεται τα μέτρα για τη μετάδοση της πανδημίας και ως εκ τούτου  αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας παρέχει το διαδίκτυο. Θα πρέπει να είναι γόνιμος και συμμετοχικός, διότι  μόνο με προτεραιότητα τη διαφάνεια, την ενεργοποίηση όλων των διαύλων επικοινωνίας και τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία των φορέων, θα συγκεντρώσουμε όλες τις απόψεις προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα αξιόπιστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη  της Κρήτης, τα επόμενα χρόνια.

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης

Στόχοι Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Έξυπνη Ευρώπη

Πράσινη Ευρώπη

Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Κοινωνική Ευρώπη

Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες