3η Διαβούλευση

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, οργανώθηκε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στις 7 Οκτωβρίου 2021 κατά την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του προγράμματος “Κρήτη” 2021-2027, προκειμένου να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Έξυπνη Ευρώπη

Πράσινη Ευρώπη

Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Κοινωνική Ευρώπη

Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες